با استفاده از لینک زیر در سایت Ahrefs می توانید میزان قدرت دامنه سایت خود را بررسی کنید
https://ahrefs.com/website-authority-checker