از گزارش “لینک‌های خارجی شکسته” در بخش Site Audit و گزارش “صفحات شکسته” در بخش Backlink Analytics در Semrush استفاده کنید.